REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EWINDYKATOR.PL
 
DEFINICJE
1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ewindykator.pl 
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, dostępny pod adresem http://www.ewindykator.pl/index.php/regulamin
3. Cennik – dokument zawierający wykaz Usług i cen Usług świadczonych w ramach Umowy przez Operatora, stanowiący odrębny od Regulaminu dokument dostępny pod adresem http://www.ewindykator.pl/index.php/cennik
4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na czas nieokreślony miedzy Operatorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie
5. Strony – Obie strony Umowy – Operator i Użytkownik.
6. Operator - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu – Netinteractive Sp z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, NIP: 5272766291, REGON: 364134276
7. Użytkownik – przedsiębiorca, korzystający z Usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie zawartej z Operatorem Umowy
8. Usługi(a), – usługi automatycznej windykacji świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. 
9. Powiadomienia – wiadomości wysyłane przy pomocy Serwisu przez Użytkownika do jego kontrahentów w różnych formatach obsługiwanych przez Serwis 
10. Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, oraz inne dane, oraz korzystać z poszczególnych Usług Serwisu. Konto tworzone jest w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie.
11. Punkt(y) – jednostka miary używana w Serwisie do realizacji poszczególnych Usług. Punkty wymieniane są na Usługi. Wartość pojedynczego punktu jest zależna od kupowanego Pakietu i jest określona w Cenniku.
12. Pakiet – oferta zakupu Punktów. Dostępne Pakiety określone są w Cenniku.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
3. Użytkownikiem może być tylko przedsiębiorca, zawierający Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zakupów za pośrednictwem Serwisu. Ponadto, Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. W celu prawidłowego korzystania z Usług, niezbędne jest używanie podłączonego do Internetu komputera klasy PC lub urządzenia podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firetom lub Safari.
§ 2
1. Kontakt z Operatorem odbywa się: telefonicznie – numer +48 22 310 28 04, +48 505 022 303, e-mailem – biuro@ewindykator.pl, poprzez komunikator SKYPE - ewindykator. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres: ul. Ogrodowa 58 lok. 406, 00-876 Warszawa.
2. Oświadczenia, o których mowa w Regulaminie Strony składają sobie wzajemnie e-mailem, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
REJESTRACJA KONTA
§ 3
1. Umowa zawierana jest wraz ze skutecznym zarejestrowaniem Konta.
2. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie pod adresem https://panel.ewindykator.pl/index.php/zarejestruj-sie i przesłanie go Operatorowi. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
3. W formularzu Użytkownik podaje obowiązkowo dane: login, hasło, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu. Dodatkowo Użytkownik może podać także dane: adres siedziby firmy, oraz numer NIP.
4. Użytkownik powinien dbać o to, by nie udostępniać hasła do swojego Konta osobom niepowołanym.
5. Rejestracja Konta kończy się po jej potwierdzeniu, które następuje wraz z użyciem linka przesłanego Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail. 
6. Operator jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Użytkownika w toku procesu rejestracji Konta danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Operator może powstrzymać się od świadczenia Usług, aż do wyjaśnienia tych wątpliwości. O takiej sytuacji Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika i na jego żądanie, zwróci wpłaconą, a niewykorzystaną jeszcze należność.
KORZYSTANIE Z USLUG
§ 4
1. Rodzaj Usług świadczonych poprzez Serwis:
a) Powiadomienie e-mail – Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną e-mailem.
b) Powiadomienie SMS Eco - Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną Smsem do 60 znaków. SMS odbierany jest od numeru wybranego losowo.
c) Powiadomienie SMS Full - Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną Smsem do 60 znaków. SMS jest odbierany od nadawcy oznaczonego jako „MONIT”.
d) Powiadomienie FAX - Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną faksem
e) Powiadomienie VMS - Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość odczytana automatycznie przez telefon
f) Powiadomienie listowne - Powiadomienie kontrahenta Użytkownika poprzez wiadomość wysyłaną listem poleconym lub zwykłym za pośrednictwem Poczty Tradycyjnej
2. Powiadomienia, są tworzone przez Użytkownika z poziomu Konta, zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Powiadomień, oraz za używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich.
4. Użytkownik korzysta z Usług dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
5. Powiadomienia mogą być tworzone w oparciu o formularze dostarczane przez Operatora, albo przy użyciu indywidualnie tworzonych przez Użytkownika sformułowań.
6. Użytkownik może z poziomu Konta zintegrować posiadane nośniki danych z Serwisem. Wykaz nośników i formatów możliwych do zintegrowania z Serwisem dostępny jest wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi integracji w załączniku o nazwie "Funkcjonalności" znajdującym się na stronach Serwisu.
§ 5
1. W czasie obowiązywania Umowy warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów lub posiadanie umowy pozwalającej na korzystanie z Serwisu poprzez inny rodzaj rozliczeń.
2. Użytkownik z poziomu Konta ma możliwość dokonywania zakupów Punktów w Pakietach, a także wymieniania Punktów na Usługi. Zakup Punktów oraz wymiana Punktów na Usługi następuje zgodnie ze wskazówkami udostępnianymi poprzez Konto, oraz w innych miejscach Serwisu.
PŁATNOŚCI
§6
Zakupu Punktów Użytkownik dokonuje wybierając jedną z poniższych form płatności:
1. Przelewem na rachunek bankowy Operatora nr 76 2490 0005 0000 4500 1481 0522
2. Poprzez system płatności transferuj.pl, zgodnie z regulaminem tego systemu, dostępnym pod adresem https://transferuj.pl/umowy.html
 
§7
1. Ceny Punktów i Pakietów podane są w Cenniku. Ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu osoby wystawiającej dokument.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail.
4. Operator wystawia zbiorczą fakturę za Usługi wyświadczone w danym miesiącu kalendarzowym. Faktura będzie każdorazowo wystawiona do dnia 15 każdego kolejnego miesiąca.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§8
1. Operator zastrzega, że jego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
2. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.
REKLAMACJE
§9
Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane podmiotu reklamującego, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§10
1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkowników w procedurze rejestracji Konta.
2. Użytkownik w toku procedury rejestracji Konta, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Operatora.
3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownik Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.

INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11 
Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
§12 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2012r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.